Projekt CZ.1.02/1.1.00/12.15689 - Kanalizace Hejnice

Účelem projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15689 „Kanalizace Hejnice“ je dostavba kanalizace ve městě Hejnice v délce 7,17 km. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Životníprostředí, Prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.1 - Snížení znečištění vod.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) a ze státního rozpočtu ČR (prostřednictvím SFŽP ČR).

Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 750 EO. Na ČOV Hejnice bude možno odstranit navíc 32,04 t/rok CHSKCr a 14,49 t/rok NL.

Příspěvek z rozpočtu EU, a to z prostředků Fondu soudržnosti bude činit max. 30 540 174 Kč. Příspěvek SFŽP ČR bude činit max. 1 796 480,82 Kč.

Termín realizace stavby je říjen 2014 – říjen 2015.

Banner OPZP Fond soudrznosti CMYK