15. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne  30. 9. 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


199/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 188,  182, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198/2013.Prodlužuje termín usn.č. 195, 196/2013.

200/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 533 Hejnice, Sídliště, č. bytu 3. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14. 10. 2013

201/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení  pozemku p.č. 1399/3 o výměře 239 m2 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 18. 12. 2013

202/2013 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice, týkající se úhrady výstavní plochy na veletrhu REGIONTOUR 2014 do výše 44.395,- Kč a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá starostovi zapracovat částku do rozpočtu města na rok 2014.Termín: 14. 10. 2013

203/2013 PROJEDNALA a schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Ferdinandov – odvedení dešťových vod z komunikace p.p.č. 1329 a pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice“. Vítězem se stala firma Silkom, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou.

204/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v Jizerské ul. 299 v Hejnicích a rozhodla se nebytový prostor zájemci pronajmout na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14. 10. 2013

205/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, na dobu určitou od 1.10.2013 do 31.5.2014 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14. 10. 2013

206/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, na dobu určitou od 1.11.2013 do 30.4.2014 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14. 10. 2013

Jiří Horák -starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta