1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14. ledna 2013 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada  města :

1/2013 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:263, 170, 247, 248, 255, 256, 259, 266, 268, 270, 272, 273, 276, 277, 278, 283, 285, 286/2012. Ruší usnesení č. 269/2012 a 271/2012.

2/2013 PROJEDNALA aschválila časový a obsahový plán práce RM a ZM na rok 2013.

3/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK č. bytu 24 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28.1.2013

4/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. bytu 8 v čp. 5 , Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28.1.2013

5/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 8 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28.1.2013

6/2013 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 č. bytu 27 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 28.1.2013

7/2013 PROJEDNALA a schválila návrh cenové přílohy platné pro rok 2013 ke smlouvě o dílo č.S02F200451, týkající se svozu a likvidace komunálního odpadu. Ukládá starostovi cenovou přílohu podepsat. Termín: 28.1.2013

8/2013 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, týkající se poskytnutí finančního daru na servis a pořízení nových babyboxů a žádost odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 28.1.2013

9/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se udělení souhlasu s výstavbou MVE na pozemku p.č. 967/1 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28.1.2013

10/2013 PROJEDNALA a schválila směrnici č. 1/2013 stanovující postup pro nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit. Termín: 28.1.2013

11/2013 PROJEDNALA a bere na vědomí výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2012. Ukládá tajemníkovi zprávu zveřejnit.  Termín: 28.1.2013

12/2013 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost, týkající se odkoupení stavebního pozemku p.č. 932/7 zpět do vlastnictví města Hejnice. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k rozhodnutí. Termín: 27.2.2013

13/2013 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu parkovacího stání v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul., na dobu určitou od 15. 1. 2013 do 14. 4. 2013 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.1.2013

Jiří Horák starosta města

Jaroslav Demčák místostarosta města