11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 28. května 2012 v 16.00 hodin

v kanceláři starosty města


Rada  města :

107/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 99, 91, 101, 102, 103, 105/2012.Prodlužuje termín usn.č.: 54/2012 do 15. října 2012. 79/2012 do 4. června 2012

108/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o činnosti kulturní komise města předložené předsedou kulturní komise.

109/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 4 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul.  Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 4. 6. 2012

110/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3, č. bytu 4 v čp. 387, Hejnice, ul. P. Bezruče. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 6. 2012

111/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 2 v čp. 495, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 6. 2012

112/2012 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 16 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 4. 6. 2012

113/2012 PROJEDNALA stížnosti nájemníků domu čp. 596  ve věci neustálého porušování domovního řádu. Ukládá středisku služeb provést kontrolu stavu. Dále rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi dotčené strany informovat. Termín: 4. 6. 2012

114/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se úhrady části rekonstrukce sociálního zařízení v  bytě žadatelky a souhlasí s proplacením nákladů do maximální výše 5.000,- Kč. Ukládá středisku služeb úhradu zajistit a uvědomit žadatele. Termín: 4. 6. 2012 

115/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se ukončení nájemní smlouvy na pozemek města p.č. 573/16 v k.ú Hejnice (zahrádka) dohodou k 1. 6. 2012 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 4. 6. 2012

116/2012 PROJEDNALA a schválila záměr města pronajmout část pozemku p. č. 573/16 o výměře 180 m2 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.  Termín: 4. 6. 2012   

117/2012 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se přijetí sponzorského daru od firmy Knorr – Bremse pro MŠ 1 ve výši 30.000,- Kč a pro MŠ 3 ve výši 20.000,- Kč a s přijetím darů vyslovila souhlas. Ukládá starostovi předložit žádosti ZM ke schválení.  Termín: 20. 6. 20212

118/2012 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice, příspěvkové organizace, týkající se uvolnění finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace na dovybavení kuchyní v mateřských školách a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 20. 6. 20212

119/2012 PROJEDNALA žádost , týkající se odkoupení pozemku p.č. 932/10 o výměře 1064 m2 v k.ú. Hejnice, v majetku města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 20. 6. 20212

120/2012 PROJEDNALA nabídku ZEN magazínu, týkající se uveřejnění placené inzerce a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 4. 6. 2012

121/2012 PROJEDNALA a schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 48/2010. Ukládá starostovi dodatek smlouvy uzavřít.  Termín: 4. 6. 2012