10. jednání

U S N E S E N Í

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14. května 2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada  města :

99/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97/2012. Prodlužuje termín usn.č.: 54, 79, 91, 98, 50/2012 a 197/2010.

100/2012 VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti střediska služeb města předložené vedoucím střediska.

101/2012 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava cup 2012 o finanční příspěvek na tuto akci, konanou dne 9. 6. 2012 a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatiTermín: 28. 5. 2012

102/2012 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice, týkající se podpory provazochodeckého závodu Keep Balance a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem městského koupaliště ve dnech 22. – 24. června 2012. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 28. 5. 2012

103/2012 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice o finanční příspěvek na uspořádání závodu Českého poháru v trickline, který se uskuteční v Hejnicích 23. 6. 2012 a rozhodla se akci podpořit finančním příspěvkem 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 28. 5. 2012

104/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení stavebního pozemku p. č. 932/8 v k.ú Hejnice o výměře 1054 m2 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 20. 6. 2012

105/2012 PROJEDNALA návrh smlouvy uzavřené mezi městem Hejnice a společností Czech  Energy s.r.o., která řeší způsob výstavby kogenerační jednotky vedle stávající plynové kotelny a s návrhem smlouvy vyslovila souhlas. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 20. 6. 2012

106/2012 PROJEDNALA žádost, týkající se uznání dluhu a vystavení splátkového kalendáře a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit splátkový kalendář ZM ke schválení.Termín: 20. 6. 2012