4. jednání

USNESENÍ

z  4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. 2.  2012 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada  města :

36/2012 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35/2012.

37/2012 PROJEDNALA návrh Zásad pro poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice. Ukládá starostovi předložit návrh pravidel ZM ke schválení. Termín: 22. 2. 2012

38/2012 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost FVS Frýdlant, týkající se zajištění úvěru. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 22. 2. 2012