22. jednání

USNESENÍ

z  22. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. 12. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada  města :

271/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: Rada města vyjímá ze sledování usn.č.: 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2011. Prodlužuje termín usn.č.: 140, 146, 232/2011 do 31. 12. 2011.

272/2011 PROJEDNALA a  vzala na vědomí zprávu o účasti zastupitelů na jednáních rady a zastupitelstva města.

273/2011 PROJEDNALA   a  vzala na vědomí program konání ZM dne 12. 2011.

274/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 18 v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2011

275/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 4 v čp. 601, Hejnice,  Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2011

276/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 3 v čp. 387, ul. P. Bezruče, Hejnice. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2011

277/2011 PROJEDNALA žádost  týkající se prodloužení nájmu ordinace praktického lékaře v čp. 601 a žádost schválila za obvyklých podmínek na dobu určitou do 30. 11. 2015. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.  Termín: 31. 12. 2011

278/2011 PROJEDNALA žádost divadla DUHA, týkající se pronájmu městského kina k odehrání divadelního představení pro MŠ a ZŠ dne 1. 2. 2012 a žádost schválila při dodržení obvyklých podmínek pronájmu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 31. 12. 2011

279/2011 PROJEDNALA a schválila  Pravidla pro splácení dlužného nájemného s účinností od 1. 1. 2012.

280/2011 PROJEDNALA a schválila na návrh tajemníka nový organizační řád Městského úřadu v Hejnicích s platností od 1. 1. 2012.

281/2011 PROJEDNALA návrh střediska služeb na odpis nevymahatelných pohledávek a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit pohledávky k odpisu ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

282/2011 PROJEDNALA společnou žádost České pojišťovny a.s., a kadeřnictví Věruška, týkající se umístění informační směrové tabule v prostoru autobusového nádraží a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31. 12. 2011

283/2011 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 13/2011do výše 15.000,- Kč na pořízení identifikačních známek pro psy. 

284/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení nefunkčního zahradního malotraktoru Turbo Cat 18HP v majetku města Hejnice a s prodejem souhlasí za cenu stanovenou na základě odborného vyjádření ve výši 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi zájemce informovat.  Termín: 31. 12. 2011

285/2011 PROJEDNALA žádost firmy  BO CO s.r.o, týkající se umístění turistického mobiliáře na pozemku p.č. 306/4 v k.ú Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31. 12. 2011 

286/2011 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška Hejnice o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu služeb spojených s využitím prostor Mateřského centra a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31. 12. 2011