19. jednání

USNESENÍ

z  18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 31.10. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

234/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:  225, 213, 230, 231, 233/2011.  Prodlužuje termín usn.č.: 140, 146, 232/2011

235/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2011 a výhled do roku 2012.

236/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa za rok 2011.

237/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3, č. bytu 12 v čp. 532, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

238/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 6 v čp. 532, Hejnice, Sídliště.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

239/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 303, Hejnice, Jizerská ul.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

240/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 34 v čp. 531, Hejnice, Sídliště.Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2011

241/2011 PROJEDNALA žádost,týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 na dobu určitou od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14.11.2011

242/2011 PROJEDNALA a schvaluje zadání návrhu nového organizačního řádu městského úřadu, který bude v souladu s aktuální legislativou. Ukládá tajemníkovi návrh nového organizačního řádu zpracovat.  Termín: 12. 12. 2011

243/2011 PROJEDNALA návrh tajemníka, týkající se úpravy výše příspěvku do sociálního fondu a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh na úpravu příspěvku do sociálního fondu ZM ke schválení. Termín: 14. 12. 2011

244/2011 PROJEDNALA a stanovila prodejní cenu jednoho výtisku Hejnického zpravodaje na 7,- Kč s platností od 1. 1. 2012. Termín: 1. 1. 2012

245/2011 PROJEDNALA žádost,týkající se odkoupení části pozemku p.č. 1290/1 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.  Termín: únor 2012