15. jednání

USNESENÍ

z  15. jednání rady města Hejnice, konaného dne  5. 9. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada města :

191/2011   PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 168, 183, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 190/2011. Prodlužuje termín usn.č.: 140, 173, 181/2011. Ruší usn.č. 174/2011.

192/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu zajištěnosti příprav na zimní období 2011-2012. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  Termín: 14. 9. 2011

193/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2011 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 14. 9. 2011

194/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 300, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 19. 9. 2011

195/2011 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 2, č. bytu 10 v čp. 530, Hejnice, Sídliště. Ukládá p. Humpolákové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 19. 9. 2011

196/2011 PROJEDNALA žádost pana, týkající se stavebních úprav  objektu čp. 561 v Jizerské ul., Hejnice.  Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 19. 9. 2011

197/2011 PROJEDNALA žádost OS Za lepší Hejnice, týkající se podpory kulturní akce, konané dne 17. září 2011 pod názvem Hejnické babí léto a s žádostí souhlasí. Současně rada města souhlasí s uspořádáním ohňostroje a posunutím počátku nočního klidu do 0.00 hodin 18. 9. 2011. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 9. 2011

198/2011 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice o poskytnutí finančního daru na 18. ročník Memoriálu Čeňka Pantůčka a rozhodla se tuto akci podpořit částkou 1500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 19. 9. 2011

199/2011 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o poskytnutí a využití finančního daru pro ZŠ a MŠ Hejnice firmou Knorr – Bremse Hejnice.

200/2011 PROJEDNALA nabídku firmy IV-Nakladatelství s.r.o., Plzeň, týkající se finanční podpory výroby dětských omalovánek s bezpečnostní tématikou formou placené inzerce a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 19. 9. 2011

201/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí ceník stravného školní jídelny platný od 1. 9. 2011

202/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení stavební parcely č. 937/102 v k.ú. Hejnice o výměře 1181m2 a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 19. 9. 2011