10. jednání

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne  16.5. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada  měst a :

105/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 97, 99, 102, 103, 104/2011.  RUŠÍ usnesení č. :  100, 101/2011

106/2011 Vzala na vědomí informace o činnosti střediska služeb města předložené vedoucím střediska.

107/2011 Vzala na vědomí informace o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice předložené ředitelem organizace.

108/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5 č. bytu 44, Hejnice, Jizerská ulice. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 5. 2011

109/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5, č. bytu 19, Hejnice, Jizerská ulice. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. 5. 2011

110/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se koupě pozemku odděleného od pozemku  p.č. 903/3 a 953/10 o velikosti cca 190 m2 v k.ú Hejnice a žádost zamítla . Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.  Termín: 30. 5. 2011

111/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku  p.č. 801 o velikosti 921 m2 v k.ú Hejnice, a se žádostí souhlasí.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 30.5.2011, předložení ZM:  22.6.2011

112/2011 PROJEDNALA žádost , týkající se ukončení nájmu jím využívaného nebytového prostoru v čp. 366 Hejnice  ke dni 30. 6. 2011 dohodou a se žádostí souhlasí. Ukládá  tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30. 5. 2011

113/2011 PROJEDNALA společnou žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 366 Hejnice – prodejna potravin na dobu 5 let od 1. 7. 2011  a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelky. Termín: 30. 5. 2011

114/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části chodníku před provozovnou Pizzerie Piccolo v Klášterní ulici ke zřízení venkovního posezení a se žádostí souhlasí za nájemné 2.000,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.  Termín: 30. 5. 2011

115/2011 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava cup 2011 o finanční příspěvek na tuto akci, konanou dne 11.6.2011 a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.  Termín: 30. 5. 2011

116/2011 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se bezplatného pronájmu kina v rámci Pohádkového lesa konaného dne 28. 5. 2011 pro zábavný program pro děti, o který se postará Uni – Art z Havlíčkova Brodu, a se žádostí souhlasí. Pronájem se uskuteční pouze v případě nepříznivého počasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30. 5. 2011

117/2011 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se uvolnění hasičského auta na zajištění akce „Pohádkový les“ pořádanou dne 28.5.2011 v rámci oslav Dne dětí, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30. 5. 2011

118/2011 PROJEDNALA a schválila  na návrh hlavní účetní aktualizaci Směrnice pro oběh účetních dokladů včetně jejich příloh a Směrnice k DPH. Ukládá pracovníkům úřadu se těmito směrnicemi řídit. Termín: 30. 5. 2011