6. jednání

USNESENÍ

z 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 21. 3. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

61/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60/2011. Prodlužuje termín usn,.č. 37, 53/2011 do 4.4.2011.

62/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávy ZM ke schválení. Termín: 27.4.2011

63/2011 PROJEDNALA a schválila doplnění ceníku ekonomických činností města o položku „Pronájem garážového stání - jednostopé vozidlo“. Ukládá finančnímu odboru ceník přepracovat. Termín: ihned

64/2011 PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 pro jednostopé vozidlo a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 4.4.2011

65/2011 PROJEDNALA žádost, týkající se zvýšení příspěvku za čtvrtletní průběžnou evidenci nakládání s odpady a částku zvýšila na 1.500,- Kč za čtvrtletí bez DPH. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 4.4.2011

66/2011 PROJEDNALA výzvu starostů okresu Bruntál „Za důstojnost venkovských samospráv“ a rozhodla se tuto výzvu nepodpořit.

67/2011 PROJEDNALA návrh střediska služeb, týkající se odpisu pohledávky ve výši 18.500,- Kč za nájemné a služby s tím spojené z důvodu nevymahatelnosti pohledávky (úmrtí dlužníka) a návrh schválila. Ukládá tajemníkovi středisko služeb informovat. Termín: 4.4.2011

68/2011 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 3/2011 do výše 30.000,- Kč na úhradu nákladů za nákup nových pokrývek do autokempu Hejnice.

69/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí dopis firmy Lobelich s.r.o., týkající se oznámení o pozastavení čištění odpadních vod pro objekty čp. 168, 376 a 387 v Hejnicích. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 4.4.2011

70/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o zapojení města Hejnice do projektu Mikroregionu Frýdlantsko na zajištění protipovodňových opatření obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Ukládá starostovi rámcovou smlouvu s mikroregionem uzavřít a předložit projekt ZM ke schválení. Termín: 4.4.2011