3. jednání

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 2. 2011 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

23/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:12, 13, 14, 20, 22, 16, 17, 18, 19, 21/2011.

24/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o hlavních úkolech roku 2011 z pohledu MH a SBH.

25/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2010 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 23. 2. 2011 ke schválení. Termín: 23.2.2011

26/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 4 v čp. 581. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

27/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 515, byt č. 2. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

28/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 601 č. bytu 10. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

29/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, byt č. 32. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

30/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 čp. 580, byt č. 2. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21.2.2011

31/2011 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008997/001 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s., na pozemcích p.č. 78, 82/5, 84/2, 95/3, 91/1, 90/2 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 403 bm za částku 50,- Kč/1 bm. Ukládá starostovi Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 21.2.2011

32/2011 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se pronájmu městského kina dne 26. 2. 2011 od 19:00 do 01:00 hodin dne 27. 2. 2011 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21.2.2011