2.jednání

USNESENÍ

z 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 24. 1. 2011 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

12/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2011.

13/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zajištění agendy přestupků vzniklých na území města, provádění výkonu přenesené působnosti svěřené městu zákonem č. 200/1990 Sb., zákonem o přestupcích, skutečnost roku 2010 a předpoklad na rok 2011.

14/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o splnění úkolů roku 2010.

15/2011 PROJEDNALA nabídku občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 23.2.2011

16/2011 PROJEDNALA žádost místní organizace Svazu Němců v regionech Liberec - Lužice - Severní Čechy o finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na akci „Ples sněhových vloček“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 7.2.2011

17/2011 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005672/VB1 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s., na pozemku p.č. 1303/1 v k.ú. Hejnice za částku 50,- Kč/1 bm. Ukládá starostovi Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 7.2.2011

18/2011 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se prodloužení nájemní smlouvy na náhradní byt v čp. 5, Jizerské ulici, Hejnice do 30. 4. 2011. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.2.2011

19/2011 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu garáže v čp. 387, Hejnice, ul. Petra Bezruče a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012. Ukládá středisku služeb informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 7.2.2011

20/2011 PROJEDNALA a schválila změnu jednacího řádu Rady města.

21/2011 PROJEDNALA a schválila rozdělení finančního daru poskytnutého dárci ze SRN a účastníky semináře „Síla kořenů“ ve výši 23.295,- Kč občanům postiženým srpnovou povodní. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 7.2.2011

22/2011 PROJEDNALA a schválila změnu Organizačního řádu městské poutě.