Ustavující zastupitelstvo dne 10.listopadu 2010

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 10.11.2010 od 18.00 hodin v sále městského kina v Hejnicích.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

64/2010 OSVĚDČUJE, že všichni zvolení členové zastupitelstva města, kterým bylo registračním úřadem vydáno osvědčení, složili zákonem předepsaný slib.

65/2010 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce starosty a člena rady města pana Jiřího Horáka. URČUJE, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn.

66/2010 STANOVÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích, že
- rada města bude mít v tomto funkčním období 5 členů,
- budou zřízeny výbory finanční a kontrolní.

67/2010 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce místostarosty a člena rady městapana Jaroslava Demčáka. URČUJE, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn.

68/2010 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města paní Alenu Henclovou, paní Dagmar Berkovou, pana Ing. Libora Štroma

69/2010 POTVRZUJE platnost jednacího řádu zastupitelstva města schváleného usnesením zastupitelstva města č. 20/2008 ze dne 23.4.2008.

70/2010 VOLÍ do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Libora Štroma, do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. Lucii Podhorovou.