12. jednání

USNESENÍ

z 12. jednání Rady města Hejnice, konaného dne 21.6.2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty

Rada města :

110/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 103, 104, 105, 106, 107, 108 a 109/2010.

111/2010 PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ informace o činnosti kulturní komise předložené jejím předsedou.

112/2010 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření města za rok 2009. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 23.6.2010

113/2010 PROJEDNALA plnění všech usnesení rady a zastupitelstva města. Prodlužuje termín usnesení RM č. 183/2009 do 31.8.2010.

114/2010 PROJEDNALA návrh usnesení k nadcházejícímu jednání zastupitelstva a doplňuje návrh o :
- navýšení rozpočtu výměny oken 3. MŠ Ferdinandov
- schválení uvolnění částky 30.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ
- schválení uvolnění částky 49.400 z rezervního fondu ZŠ
- návrh splátkového kalendáře k uznanému dluhu p. Hubičky
- návrh na úpravu komunikací. Ukládá tajemníkovi návrh usnesení dopracovat. Termín: 23.6.2010

115/2010 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice, týkající se využití části prostor městského koupaliště na sportovní akci Slackline Tour 2010 a se žádostí souhlasí. Zároveň souhlasí s prodloužením večerního klidu do 24:00 hodin dne 26.6.2010 z důvodu hudební produkce jako součásti této akce. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25.6.2010

116/2010 PROJEDNALA žádost Sdružení pro sport a volný čas, o.s., Hejnice, týkající se pronájmu prostor městského kina v případě nepříznivého počasí na hudební koncert Wabiho Daňka dne 13. 8. 2010. a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Zároveň souhlasí s prodloužením večerního klidu do 24:00 hodin dne 13.8.2010 z důvodu venkovní hudební produkce v areálu TJ Autobrzdy Hejnice v případě příznivého počasí v uvedený den. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5.7.2010

117/2010 PROJEDNALA žádost pí. Š....... týkající se umístění laviček podél komunikací na Bílý Potok pod Smrkem, Ferdinandov a Lázně Libverda a žádost zamítá s tím, že ve vhodných místech území města lavičky jsou. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 5.7.2010

118/2010 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2010 ve výši 18.000,- Kč, týkající se provedení auditu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice.

119/2010 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova o příspěvek na prázdninovou akci pro děti konanou dne 31.7.2010 a schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 5.7.2010