10. jednání

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 24. 5. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

92/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91/2010.

93/2010 VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti střediska služeb města předložené vedoucím střediska.

94/2010 VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice předložené ředitelem organizace.

95/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3 v čp. 532, Sídliště, Hejnice, č. bytu 9 p. K.......... s rodinou. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 7. 6. 2010

96/2010 PROJEDNALA žádost o přidělení bytu p. B........ a žádost zamítla s tím, že byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 6. 2010

97/2010 PROJEDNALA žádost MUDr. F........, týkající se pronájmu nebytového prostoru - ordinace po MUDr. R......, na jehož místo nastupuje, a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek na dobu 5 let od 1. 6. 2010. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu, ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 6. 2010

98/2010 PROJEDNALA žádost pana H....., týkající se pronájmu 1 místnosti v hale střediska služeb za účelem zkoušek hudební skupiny a se žádostí souhlasí při dodržení stanovených podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 6. 2010

99/2010 POSOUDILA nabídky na vytištění propagačních materiálů města a rozhodla zadat výrobu propagačních materiálů tiskárně Macek a Kusala, Jablonec nad Nisou, jejíž nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Ukládá starostovi výrobu propagačních materiálů města zajistit. Termín: 7. 6. 2010

100/2010 PROJEDNALA a schvaluje na návrh starosty nové platové zařazení řediteli příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi zpracovat platový výměr.

101/2010 PROJEDNALA a schvaluje vnitřní směrnici Daň z přidané hodnoty.

102/2010 PROJEDNALA a schvaluje změnu provozní doby knihovny, a to úterý a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hodin. Ukládá tajemníkovi uvědomit knihovnici a zajistit změnu výpůjčního řádu.