5. jednání

USNESENÍ

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 15. 3. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

49/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2010.

50/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace starosty o zajištění investičních akcí města.

51/2010 PROJEDNALA projednala a vzala na vědomí informace o organizačním zabezpečení poutě.

52/2010 PROJEDNALA žádost Václava Odehnala, týkající se návrhu 4. změny územního plánu města Hejnice pro pozemek p.č. 932/5 a pozemek 932/1 vše v k.ú. Hejnice. RM návrh na 4. změnu ÚP zamítla s odůvodněním, že navrhované změny zohlední při zadání nového územního plánu, které se připravuje na rok 2011. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 29. 3. 2010

53/2010 PROJEDNALA žádost firmy EMJ s.r.o., Frýdlant týkající se souhlasu a stanovení podmínek pro uložení přípojky NN do pozemku p.č. 1264/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice pro stavbu na pozemku p.č. 444 a 445/10 v k.ú. Hejnice. RM souhlasí s uložením NN do pozemku ostatní komunikace p. č. 1264/1 v k.ú. Hejnice v rozsahu 60 m2 při dodržení obvyklých podmínek. Cena věcného břemene je stanovena na 50,- Kč/1m2 . Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 29. 3. 2010

54/2010 PROJEDNALA nabídku firmy Martin Berka Kovovýroba - lisování, týkající se zhotovení odznaků se znakem města a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi tuto firmu informovat. Termín: 29. 3. 2010

55/2010 PROJEDNALA žádost MUDr. Františka Raise, týkající se odkoupení vybavení ordinace, kterou má žadatel v nájmu. RM své rozhodnutí odkládá a pověřuje starostu ve věci dále jednat. Termín: 29. 3. 2010

56/2010 PROJEDNALA žádost Tomáše Hradila, týkající se odkoupení pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Hejnice o výměře 390 m2 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 3. 2010

57/2010 SEZNÁMILA se s projektovou dokumentací stavby RD manželů Finkousových na pozemku p.č. 937/113 v .ú. Hejnice a s navrhovanou stavbou souhlasí při splnění všech závazných podmínek vydaných dotčenými orgány a stavebním úřadem města. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 3. 2010

58/2010 PROJEDNALA žádost firmy HZ PROFIN s.r.o. týkající se umístění odkazu na internetové stránky firmy na webových stránkách města a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 3. 2010