1. jednání dne 24.února 2010

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v Jizerské čp. 5

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

1/2010 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 75, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108 a 109/2009. Ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2008, 93, 101 a 103/2009. Ruší usnesení: 77 a 82/2009

2/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán činnosti zastupitelstva města, termíny a základní plán obsahu zasedání pro rok 2010.

3/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2010.

4/2010 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2010 týkající se úpravy rozpočtu města provedené ke dni 24.2.2010.

5/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce finančního výboru pro rok 2010.

6/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce kontrolního výboru pro rok 2010.

7/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31.12.2009.

8/2010 PROJEDNALO zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, za rok 2009. SCHVALUJE návrh na převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 141.527,41 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

9/2010 SCHVALUJE příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, zřízené městem Hejnice, vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 563/1991 Sb; o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10/2010 SCHVALUJE směnu pozemku ve vlastnictví města Hejnice p.č. 1268 /3 v k.ú. Hejnice o výměře 177 m2 za část pozemku ve vlastnictví panaXY, o výměře cca 316 m2, oddělenou od kmenového pozemku p.č. 1358 v k.ú. Hejnice s odkoupením 139 m2 rozdílu výměry za cenu 70,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi směnu, včetně koupě rozdílu výměry, realizovat.

11/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost Občanského sdružení LUNGTA ovyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2010 na budově městského úřadu na důkaz připojení se města Hejnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi sdělit žadateli stanovisko města a vlajku vyvěsit.

12/2010 PROJEDNALO A SCHVALUJE připojení se města Hejnice kzáměru rekonstrukce lesní cesty Kozí stezka údolím Černého potoka a z ní zřízení zabezpečené lezecké cesty (via ferraty) k vyhlídkovému vrcholu Frýdlantské cimbuří.

13/2010 SCHVALUJE návrh rady města vydat v souladu s § 84 odst. 2, písm. t) zákona číslo 128/2000 Sb; o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města Hejnice. Ukládá tajemníkovi pravidla zveřejnit.

14/2010 PŘIJÍMÁ INTERPELACI členky zastupitelstva paní XY ve věci zřízení chodníku v úseku od pekárny k budově základní školy.

15/2010 PŘIJÍMÁ INTERPELACI pana XY ve věci velmi špatného stavu vozovky v Jizerské ulici.