1. jednání

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18. 1. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 264, 268, 265, 266, 267, 269/2009.

2/2010 PROJEDNALA předložený plán práce na rok 2010 a doporučuje plán práce přijmout. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 24. února 2010

3/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí rozpočtové změny roku 2009. Ukládá starostovi předložit rozpočtové změny ZM ke schválení. Termín: 24. února 2010

4/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti v oblasti podávání informací za rok 2009. Ukládá tajemníkovi zveřejnit zprávu na úřední desce MěÚ. Termín: 1. února 2010

5/2010 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + KK, č. bytu 24 v čp. 5 p. Martinu Salátovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. února 2010

6/2010 PROJEDNALA žádost p. Alexandra Kohúta, týkající se pronájmu městského bytu v čp. 96 a žádost zamítla s tím, že uvedený byt je plánován k jinému využití. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 1. února 2010

7/2010 PROJEDNALA žádost p. Jiřiny Beránkové, týkající se pronájmu parkovacího místa v garážích v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 1. února 2010

8/2010 PROJEDNALA žádost manželů Majbrodových, týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše nebytového prostoru (stodola a garáž) v jejich vlastnictví v k.ú. Hejnice a s výstavbou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. února 2010

9/2010 PROJEDNALA žádost Miroslavy Kolačné, týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše nebytového prostoru (stodola) v jejím vlastnictví v k.ú. Hejnice a s výstavbou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 1. února 2010

10/2010 PROJEDNALA žádost manželů Peškových, týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 1734/2 v jejich vlastnictví v k.ú. Hejnice a s výstavbou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. února 2010

11/2010 PROJEDNALA nabídku občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 24. února 2010

12/2010 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou od 8.7.do 11.7.2010 v Hejnicích a schválila částku 3.000,-Kč. Dále souhlasí s písemným doporučením této akce Česko-německému fondu budoucnosti. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 1. února 2010

13/2010 PROJEDNALA žádost p. Olgy Hanusové, týkající se prodloužení nájmu nebytového prostoru v čp. 598 v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Nájem se prodlužuje na dobu 5 let, tj. do 31.12. 2014 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. února 2010

14/2010 PROJEDNALA žádost p. Petra Peškeho, týkající se využití sloupu VO a pozemku p.č. 3507/2 (komunikace) v majetku města pro vybudování elektrické přípojky pro nemovitost na pozemku p.č. 2687/2 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. února 2010

15/2010 PROJEDNALA žádost p. Markéty Durdisové, týkající se prodloužení nájemní smlouvy na jí užívaný byt a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 1. února 2010

16/2010 PROJEDNALA nabídku spisovatele Egona Wienera, týkající se jeho knihy „Rub a líc mých pohlednic“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 1. února 2010