Rozpočet města na rok 2010

Návrh rozpočtu města na rok 2010

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 1 250
Běžné příjmy daňové 22 492
Běžné příjmy nedaňové 9 686
Přijaté dotace 3 495
Příjmy celkem : 36 923
Výdaje
Běžné výdaje 26 556
Akce města 8 682
Výdaje celkem : 35 238
Příjmy roku 2010 36 923
Výdaje roku 2010 35 238
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů 1 685
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činností 1 306

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

- 2 991
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura 286
Vnitřní správa 3 198
Zastupitelé, funkcionáři 1 102
Středisko služeb 4 039
Mzdové prostředky celkem 8 625

Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve výši 2,991 mil. Kč. Přebytek bude použit na financování akcí města v letech budoucích (kanalizace).

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
Energetický audit a projekt zateplení v PO ZŠ 200
Věcné břemeno k uložení kanalizace Ferdinandov 135
Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice 647
Projekt. dokumentace kanalizace Hejnice a Ferdinandov 250
Koupě hotelu Perun 750
Demolice hotelu Perun 2 000
Propagační materiály města Hejnice 200
Technologie čističky odpadních vod 370
Dětské hřiště 100
Fasáda a okna čp. 96 850
Výměna oken 3. MŠ Ferdinandov 200
Oprava místních komunikací 1 000
Příspěvky na činnost s mládeží 280
Neinvestiční příspěvky 50
Pouť města 170
Výměna oken stará budova ZŠ 1 210
Výměna části svítidel VO za úspornější 200
Keramická pec pro PO ZŠ 70
Celkem : 8 682

Akce "Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice" - jen pokud se zahájí stavba. Koupě hotelu Perun - jen pokud dojde k výmazu zástavního práva. Demolice hotelu Perun - jen pokud se koupí hotel nebo z nařízení stavebního úřadu s následným vymáháním po majiteli.

Kompletní verze rozpočtu 2010

Rozpočet Hospodářské činnosti 2010