Kanalizační schůzka

Informace o plánované kanalizaci.

Jak jsme vás informovali, tak se ve čtvrtek 8. října konala informační schůzka ohledně plánované dostavby kanalizace v Hejnicích. Zájemci se tak mohli dozvědět některé jistě zajímavé informace. V první části setkání bylo seznámení s navrhovanými trasami nových stok. Jedna část se týká Ferdinandova, kde bude skoro celá část dotčených lokalit svedena gravitačně na spodní část obce, tam budou velkou přečerpávací stanicí odpadní vody tlačeny zpět do současné kanalizace pod firmu Cube. Další částí je odkanalizování ulice Petra Bezruče v Hejnicích. Stoka by začínala u firmy Knorr-Bremse a taktéž gravitačně by končila až přečerpávací stanicí vedle hasičské zbrojnice. Na tuto hlavní stoku by byly napojeny další větve, které by vedly směrem do Zátiší a ke kempu, dále do lokality směrem ke skládce a nádraží ČD. Některé části nové kanalizace budou muset být řešeny jako tlakové, protože se spádem nedokáží do stok dostat. Konkrétně se jedná o lokalitu kolem kempu a na Ferdinandově od Dvořákových směrem ke krámu a nahoru kolem Mičunovičových k Boháčkovým.

Dalším bodem programu bylo seznámení s možností připojení. Firma VRV Praha totiž nabízí jednotlivým vlastníkům nemovitostí v okolí nových stok možnost nechat si vypracovat projekt na připojení nemovitosti na kanalizaci. Částka by se měla pohybovat kolem 3 000 korun. Jednotlivé nemovitosti by pak navštívili projektanti a naplánovali by nejjednodušší napojení podle stávajících dispozic. Součástí tohoto projektu by byly i všechny potřebné dokumenty, vyjádření a povolení od stavebního úřadu k vlastní realizaci přípojky. Jednotlivé majitele nemovitostí budou projektanti oslovovat dopisem do konce roku, vlastní fyzické prohlídky by pak měly být na programu počátkem roku příštího.

Další kapitolou bylo vysvětlení vlastnických vztahů jednotlivých přípojek. Přípojky by měly být vyvedené až na hranici pozemku, část od hranice pozemku k vlastní nemovitosti si budou muset realizovat a financovat jednotliví vlastníci domů. Ale celá přípojka až k hlavní kanalizační stoce je majetkem vlastníka domu. Opravy na přípojce platí na vlastním pozemku vlastník domu a na zbylé části provozovatel kanalizace - u nás to bude asi určitě FVS a.s.

Některé domy budou muset být vzhledem ke svému umístění (pod úrovní hlavní stoky) napojeny pomocí domovních čerpacích šachet. Jedná se vlastně o malou čerpací stanici, která má průměr asi jeden metr. Pořízení těchto zařízení by mělo být součástí realizace stavby kanalizace ze strany města. Následné náklady za energii a opravy tohoto zařízení však půjdou za majitelem nemovitosti, jeho totiž čerpací šachta bude.

V poslední části přišly na řadu dotazy a odpovědi. Účastníci se tak dozvěděli, že stoka půjde v hloubce 2 - 4 metry. V komunikaci by měla jít ve druhé straně než je plyn. Oprava povrchů dotčených komunikací bude v celé šířce, to znamená, že se nebude jen plátovat, jak tomu bylo v případě výstavby plynových přípojek. Otázka povinnosti napojení zůstává v rukou obce a vodoprávního úřadu, který může chtít dokladovat, jakým způsobem dotčený likviduje odpadní vody. Realizace projektu by mohla být započata ve druhé části roku 2010. A že je nutné tento projekt uskutečnit, protože nemáme odkanalizováno potřebné procento obyvatel, hrozí nám po roce 2010 od státu a unie vysoké pokuty.

Případné další dotazy vám zodpoví na Městském úřadě či případně projektanti firmy VRV Praha, kteří celou projekční práci realizují.