15. jednání

USNESENÍ

z 15. jednání Rady města Hejnice, konaného dne 21.9. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty

Rada města :

196/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 175, 177, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194 a 195/2009. Ruší usn.č. 178/2009 (přidělený byt byl odmítnut)

197/2009 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty k přípravě jednání zastupitelstva a zpracovaný návrh usnesení k projednávaným bodům dle plánovaného a doplněného programu zasedání.

198/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v čp. 601 panu Juliu Čukovi. Ukládá pí. Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 30.9.2009

199/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3 v čp. 532 manželům Hilleovým. Ukládá pí. Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 30.9.2009

200/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 530/2, odmítnutý pí. Janou Kupcovou, paní Janě Šidélkové. Ukládá pí. Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 30.9.2009

201/2009 PROJEDNALA žádost paní Nataši Vlčkové, týkající se odkoupení pozemku ve vlastnictví města p.č. 32/7 v k.ú. Hejnice o výměře 3 m2 z důvodu narovnání vlastnických vztahů a s prodejem souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku, záměr města pozemek odprodat zveřejnit, ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín:16.12.2009

202/2009 PROJEDNALA žádost umělecké agentury ATZ, týkající se pronájmu městského kina dne 9. 10. 2009 od 8:30 do 11:00 hodin pro představení pro školy a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat Termín: 5.10.2009

203/2009 PROJEDNALA žádost paní Blanky Bittnarové, týkající se umístění malby nápisu Papírnictví - Hračky na nově zrekonstruovanou fasádu domu čp. 252 v Hejnicích na náklady žadatelky a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 5.10.2009

204/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Delta - stavby Chomutov, týkající se odkoupení bývalého hotelu Perun do majetku města za cenu 750.000,- Kč. Ukládá starostovi předložit nabídku ZM k projednání. Termín: 16.12.2009

205/2009 PROJEDNALA žádost slečny Zuzany Pitrové, týkající se umožnění podnájmu jejího bytu v čp. 598 slečně Janě Václavíkové a žádost schválila. Podnájem bytu povolila na dobu 1 roku do 30.9.2010. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku Termín:30.9.2009

206/2009 STANOVUJE v souladu se sdělením MMR č. 180/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010 výši nájemného v bytech se sníženou kvalitou na 28,- Kč za 1 m2. Ukládá středisku služeb informovat nájemníky. Termín: 30.9.2009

207/2009 PROJEDNALA žádost společnosti TRUSTNET s.r.o., týkající se umístění technologie pro bezdrátové připojení k internetu na objekt čp. 5 v Jizerské ulici v Hejnicích a s žádostí souhlasí. Povoluje umístění po sjednání a uzavření příslušné nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 5.10.2009