4. jednání

USNESENÍ

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23. 2. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

52/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:38, 39, 45, 48, 51, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50/2009.

53/2009 VZALA NA VĚDOMÍ informace o zajištění investičních akcí města na rok 2009.

54/2009 VZALA NA VĚDOMÍ přípravu zastupitelstva města.

55/2009 VZALA NA VĚDOMÍ informace o zajištění Hejnické poutě ve dnech 4. a 5. července 2009.

56/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Bohemia Energy, týkající se alternativní dodávky elektrické energie a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Bohemia Energy informovat. Termín: 9. 3. 2009

57/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 26, v čp. 617 p. Jaroslavě Gurinové. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 9. 3. 2009

58/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 25, v čp. 601 p. Michalu Krčilovi. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 9. 3. 2009

59/2009 PROJEDNALA návrh společnosti Studio ReVi, s.r.o., týkající se mediální prezentace města a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Studio ReVi, s.r.o., informovat. Termín: 9. 3. 2009

60/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Studio plus - Tv studio Liberec, týkající se poskytnutí zhotovení propagačních materiálů města a nabídku přijala. Ukládá tajemníkovi firmu Studio plus - Tv studio Liberec informovat. Termín: 9. 3. 2009

61/2009 PROJEDNALA rozpočtové opatření č. 2/2009 do výše 10.000,- Kč, týkající se odkupu nezbytného vybavení autokempu od předchozího nájemce.

62/2009 PROJEDNALA a schválila žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., týkající se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1274 v k.ú. Hejnice z důvodu zřízení nového odběrného místa za cenu obvyklou. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá starostovi smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 9. 3. 2009

63/2009 PROJEDNALA a schválila žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., týkající se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 809/1 a 811/8 v k.ú. Hejnice z důvodu zřízení nového odběrného místa za cenu obvyklou. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá starostovi smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 9. 3. 2009

64/2009 PROJEDNALA Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade Czech POINTu na městském úřadu a s podmínkami souhlasí. Ukládá starostovi předložit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace ZM ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

65/2009 PROJEDNALA žádost firmy S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., týkající se umístění reklamního banneru na webové stránky města a návrh zamítla. Ukládá místostarostovi uvědomit žadatele. Termín: 25. 2. 2009