19. jednání

USNESENÍ

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. 11. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

240/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/2008. Prodlužuje termín usnesení č. 232/2008 do 24. 11. 2008.

241/2008 PROJEDNALA žádost p. Peška Miroslava, týkající se pronájmu rybníčku v parku u DPS a s žádostí souhlasí na zkušební dobu jednoho roku od 1. ledna 2009. Ukládá tajemníkovi po dohodě se starostou vypracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 11. 2008

242/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské a.s. za rok 2008 a výhled do roku 2009.

243/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti ČSAD Liberec za rok 2008 a výhled do roku 2009.

244/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa za rok 2008.

245/2008 PROJEDNALA nabídku Lesů České republiky s.p., týkající se směny pozemků ve vlastnictví Lesů České republiky s.p. za pozemky ve vlastnictví města Hejnice a s nabídkou souhlasí. Ukládá tajemníkovi směnu pozemků zveřejnit. Ukládá starostovi předložit směnu pozemků ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 24. 11. 2008. Předložení ZM: 17. prosince 2008

246/2008 PROJEDNALA návrh smlouvy, týkající se přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro čp. 5 v Hejnicích. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Současně schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2008 ve výši 10.000,- Kč spojené s úhradou nákladů dle uvedené smlouvy. Termín: 24. 11. 2008

247/2008 PROJEDNALA žádost Římskokatolické farnosti Hejnice, týkající se sponzorského příspěvku na zajištění generální opravy funkce věžních hodin ve výši 775. 737,- Kč. Vzhledem k výši požadovaného příspěvku ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: uvědomění: 24. 11. 2008. Předložení ZM: 17. prosince 2008

248/2008 PROJEDNALA žádost paní Marcely Lesákové, týkající se prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 598 a s žádostí souhlasí na dobu určitou do 31.12.2010. Ukládá středisku služeb žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24. 11. 2008

249/2008 PROJEDNALA nabídku firmy Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., týkající se vybudování veřejného osvětlení současně se zasíťováním stavebních parcel směrem na Ferdinandov a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi zařadit vybudování veřejného osvětlení do investičních akcí roku 2009. Termín: 24. 11. 2008

250/2008 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o finanční příspěvek na svou činnost a s žádostí souhlasí. Mateřskému centru poskytne finanční příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 24. 11. 2008

251/2008 PROJEDNALA žádost sportovního klubu Bikefreaks Hejnice, týkající se převedení nečerpané dotace ve výši 50.000,- Kč na stavbu bikeparku v Hejnicích do rozpočtu města pro rok 2009 a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi navrhovanou částku do rozpočtu roku 2009 zařadit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 11. 2008

252/2008 PROJEDNALA návrh JSDH Hejnice na investiční akci spojenou s dotací z požárního fondu Libereckého kraje pro rok 2009 a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi zapracovat tuto investiční akci do plánu investic pro rok 2009. Termín: 24. 11. 2008

253/2008 PROJEDNALA žádost p. Andrey Zavřelové, týkající se schválení stavebních úprav bytu č. BII - 2.1. v Hejnicích čp. 581 na náklady žadatelky a rozhodnutí odložila do doby odborného posouzení navrhovaných stavebních úprav.Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 11. 2008

254/2008 PROJEDNALA žádost paní Venduly Sochorové, týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 na dobu neurčitou a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 11. 2008

255/2008 PROJEDNALA žádost paní Venduly Sochorové, týkající se výměny jí užívaného bytu 1+kk v čp. 5 za byt 1+2 v čp.531/3 a žádost zamítla. Žadatelka je vedena v seznamu žadatelů o větší byt. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 11. 2008

256/2008 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Petříčka, týkající se odkoupení pozemku p.č. 905/15 (a, b) o výměře 57 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 24. 11. 2008 Předložení ZM: 17. prosince 2008

257/2008 PROJEDNALA žádost pana Milana Poustky, týkající se odkoupení pozemků p.č. 905/3, 905/12, 905/16 a 905/2 o celkové výměře 114 m2 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 24. 11. 2008. Předložení ZM: 17. prosince 2008

258/2008 PROJEDNALA žádostpaní Petry Slámové, týkající se přidělení bytu a žádost odložila s tím, že město momentálně žádný volný byt nemá. Žadatelka je vedena na seznamu žadatelů o byt. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 11. 2008

259/2008 PROJEDNALA žádost manželů Zoreníkových, týkající se výměny oken v nájemním bytě z důvodu havarijního stavu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 11. 2008

260/2008 PROJEDNALA žádost manželů Zavřelových, týkající se přidělení bytu o velikosti 1+3 nebo 3+kk z majetku města a žádost odložila s tím, že město momentálně takto velký volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 11. 2008

261/2008 PROJEDNALA žádost SO Ferdinandov o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku a schválila příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 24. 11. 2008

262/2008 PROJEDNALA na návrh starosty přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Hejnice za plnění mimořádných úkolů v roce 2008 ze mzdových prostředků školy a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi ředitele informovat. Termín: 10.12.2008