12. jednání

USNESENÍ

ze 12. jednání rady města, které se konalo dne 9. června 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

RADA MĚSTA :

138/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 119, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 a 137/2008

139/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o kontrole plnění všech usnesení rady města a zastupitelstva města.

140/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o kontrole plnění všech usnesení kontrolního výboru a finančního výboru.

141/2008 PROJEDNALA žádost pana Jiřího Burdy, týkající se možnosti pronájmu části víceúčelové haly v majetku města a s žádostí souhlasí. Pronájem bude uskutečněn za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 23.6.2008

142/2008 PROJEDNALA žádost obyvatel domů čp. 42 a 49 o zřízení veřejného osvětlení na přístupové komunikaci k jejich domům. Rozhodla stav osvětlení prověřit na místě a rozhodnutí odkládá na příští jednání rady.

143/2008 PROJEDNALA žádost pana Petra Humla a pana Jaroslava Kadlece o úpravu přístupové

komunikace k domům čp. 42 a 49. Rozhodla stav komunikace prověřit na místě a rozhodnutí odkládá na příští jednání rady.

144/2008 PROJEDNALA žádost obyvatelek panelových domů čp. 598 a 594-6, týkající se provedení údržby dětského koutku a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Ukládá středisku služeb údržbu zajistit. Termín: 23.6.2008

145/2008 PROJEDNALA žádost paní Moniky Machanové, týkající se omezení provozu MŠ 2 v době letních prázdnin a žádost postoupila řediteli ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace, do jehož kompetence přísluší. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a postoupení žádosti zajistit. Termín: 23.6.2008

146/2008 PROJEDNALA žádost zástupců školního parlamentu, týkající se rozšíření skateparku u základní školy o další objekty překážek a žádost z důvodu vysokých finančních nákladů nezařazených do rozpočtu města zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín:23.6.2008

147/2008 PROJEDNALA nabídky poptávkového řízení na dodávku požárního vozidla a vybrala jako vítěznou nabídku firmy KEB-EGE spol. s r.o. na dodání vozidla Land Rover Defender se závěsným zařízením, včetně přívěsu. Ukládá tajemníkovi informovat účastníky řízení.Ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dodávce nabízeného vozidla. Termín: 23.6.2008

148/2008 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření rady města č. 8/2008 do výše 20.000,- Kč, týkající se úhrady soudních výloh vzniklých při soudním vymáhání dlužné částky za úhradu tepla dodaného městem pro soukromé objekty čp. 535 a 537. Ukládá starostovi zjistit podání žaloby. Ukládá finančnímu odboru částku soudních výloh uhradit. Termín: 23.6.2008