1. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

                                                                                                                                        U S N E S E N Í

 ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice  dne 24. února 2021 od 18.00 hodin v budově kina v HejnicíchZ A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

1/2021 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

2/2021 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené Radou města usnesením č. 291/2020 dne 31. 12. 2020. Celková výše příjmů po úpravě je 85.496.157,03 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 119.489.456,30 Kč, rozdíl ve výši 33.993.299,27 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

3/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2021 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 76.895.967,06 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 79.488.571,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.592.604,80 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

4/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2020.

5/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

6/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

7/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro svaz skautů – Junák ve výši 45.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

8/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 105.000, -Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2021   PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejniceve výši 217.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub Hejnice ve výši 14.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 52.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Klášter Hejnice vzdělávací, konferenční centrum a poutní dům ve výši 34.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů – Junák  ve výši 31.000, -Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

14/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 92.000, -Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 47.000, - Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro Horolezecký oddíl (muzeum) Hejnice ve výši 10.000, - Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve výši 137.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 54.000, -Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.          

19/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro SDH Hejnice ve výši 43.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu.  Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

20/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu veřejně prospěšných aktivit pro spolek Za lepší Hejnice, z. s. Hejnice ve výši 19.000, - Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2021 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

22/2021 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí spolku LUNGTA týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

23/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE přistoupení města Hejnice do Sdružení místních samospráv České republiky na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. Ukládá starostovi vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

 

 

 

Jaroslav Demčák              -               starosta

Petr Zoreník                    -                místostarosta