zasedání dne 30. listopadu

- M ě s t o H e j n i c e -

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané

dne 30. listopadu od 17.00 hodin v budově kina v Hejnicích


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

82/2020   PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ návrh územní studie centra města Hejnice X4.

83/2020  PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemků:

za částku 100,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi zajistit odkoupení pozemků a podepsat kupní smlouvy s vlastníky pozemků.

 

84/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Směnnou smlouvu č.S1161/20 mezi městem Hejnice a Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové.  Ukládá starostovi zajistit směnu pozemků, uhrazení rozdílu hodnot a smlouvu podepsat.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák      -    starosta

Petr Zoreník             -    místostarosta