15. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 7. září 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

175/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 150, 170/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 151, 155, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174/2020

176/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2020. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

Termín: 23. září 2020

 

177/2020

RM PROJEDNALA žádost týkající se vrácení částky za dluh Společenství pro dům 537 a žádost ZAMÍTLA. Důvodem je rozhodnutí Společenství o tomto způsobu úhrady dluhu. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět.

178/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 30. září 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

179/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 31. března 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

180/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 30. září 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

181/2020 RM PROJEDNALAA VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 3147/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

182/2020 RM PROJEDNALA žádost  týkající se řešení vyúčtování služeb v bytovém domě čp. 366 a žádost ZAMÍTLA s návrhem jiného řešení. Ukládá finančnímu odboru žadatelce odpovědět.

183/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „Administrace akce Rekonstrukce VO v Hejnicích – II. etapa“, kterým se stala firma Metrolux s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou rozepsanou do jednotlivých kroků realizace. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

184/2020 RM PROJEDNALA A NESCHVALUJE finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. Ukládá tajemníkoví informovat žadatele.

185/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

186/2020 RM PROJEDNALA A PŘIPRAVILA Pravidla přidělování bytů v majetku města Hejnice. Ukládá starostovi předložit pravidla ZM k projednání.


Jaroslav Demčák       -      starosta

Petr Zoreník             -      místostarosta