jednání RM 27. července

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27. července 2020 v 9.00 hodin v kanceláři starosty města.

148/2020PROJEDNALA žádost Římskokatolické farnosti Hejnice týkající se dotace na Spoluúčasti opravy a instalaci zřícené makovice a korouhve na NKP chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 49.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

149/2020 PROJEDNALAžádost týkající se umožnění použití městského znaku na projektu Milujeme Jizerky a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

150/2020 PROJEDNALA žádost nájemce autokempu Hejnice firmy NUDA-NE, s. r. o., Kokořínská 1809, Mělník týkající se snížení nájemného v souvislosti s vládními opatřeními a situací kolem koronaviru. Pověřuje starostu ve věci žádosti dále jednat.

151/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 46327C o nájmu části nemovitosti ze dne 14. září 2000 s firmou Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

152/2020 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 7, Hejnice týkající se podpory akce Fotbalový turnaj 5. září 2020 A ROZHODLA se žádosti o materiálové vybavení vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru zajistit rezervaci vybavení. 

153/2020 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 7, Hejnice týkající se dotace na Fotbalový turnaj 2020 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

154/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat části pozemků p. č. 1400, 1399/3 a 1399/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

155/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat části pozemků p. č. 105/4 a st. 328 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

156/2020 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku p. č. 3569 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníka vyzvat žadatele k doplnění dalších informací týkajících se záměru pronájmu pozemku.

157/2020 PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1366/1 Velký Sloupský potok týkající se projektu rekonstrukce mostu u čp. 234 přes Sloupský potok s Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

158/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice platný b od 28. července 2020. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

159/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

160/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1  v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

161/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města pronajmout část pozemku p. č. 573/16 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.


 

 

Jaroslav Demčák  - starosta

Petr Zoreník   -   místostarosta