13. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 22. června 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


140/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019 a 60, 66, 133/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 123, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2020

141/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem.

142/2020 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2020“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

143/2020 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2020“ a filmový festival „Hejnicfilm 2020“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

144/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemky p. č. 1400 a 1399/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

145/2020 PROJEDNALA žádost paní knihovnice týkající se registrace prvňáčků v knihovně zdarma a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá místostarostovi informovat žadatelku.

146/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP - 12 – 40010875/VB/2 týkající se pozemku p. č. 1300 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

147/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou Frýdlantská vodárenská  společnost, a. s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, na stavbu „Hejnice – připojení vrtu“ týkající se pozemku p. č. 1300 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

 


Jaroslav Demčák                            -                starosta

Petr Zoreník                                   -              místostarosta