6. jednání

USNESENÍ
ze 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 17.3. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

70/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 59, 50, 51, 60,, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2008.

71/2008 PROJEDNALA a schválila žádost společnosti S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., týkající se použití znaku města ve Velké turistické encyklopedii Libereckého kraje a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a zaslání znaku v elektronickém formátu zajistit. Termín: 31. 3. 2008

72/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí poděkování města Frýdlant za finanční příspěvek na nákup nového rentgenového přístroje pro nemocnici Frýdlant.

73/2008 PROJEDNALA nabídku společnosti Fobos, s.r.o., zájemce o stavbu MVE na Ferdinandově na exkurzní prohlídku pro zastupitele obdobné MVE v Desné dne 27.3.2008 a s nabídkou souhlasí. Ukládá tajemníkovi zastupitele informovat. Termín: 31. 3. 2008

74/2008 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 4/2008 ve výši 11.000,- Kč, týkající se zkvalitnění příjmu TV Nova v DPS. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 31. 3. 2008

75/2008 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 5/2008 ve výši 15.000,- Kč na zajištění prohlídek a posudků všech mostů a lávek v majetku města. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 31. 3. 2008

76/2008 PROJEDNALA stížnost p. Marty Korandové, týkající se domnělého zápachu z chemikálií v jejím bytě a požadovaném měření hygienickou službou. Stížnost vyhodnotila jako neoprávněnou. Ukládá tajemníkovi paní Korandovou informovat. Termín: 31. 3. 2008

77/2008 PROJEDNALA návrh nového Jednacího řádu rady města.

78/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v domě čp. 5 p. Antonínu Junovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 31. 3. 2008