4.jednání

U S N E S E N Í

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18. 2. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

42/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 30, 31, 33, 38, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 2, 10, 15, 32, 39/2008 a 270, 290/2007.

43/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění schválených investičních akcí města na rok 2008.

44/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 495 slečně Boženě Ivančicové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

45/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+0 v čp. 168 slečně Janě Prágrové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

46/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+0 v čp. 387 panu Vratislavu Petrovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

47/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 531/3 panu Zdeňkovi Launovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

48/2008 PROJEDNALA žádost pana Pavla Antona týkající se umožnění podnájmu jeho bytu ve vlastnictví města Hejnice na dobu jednoho roku a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 3. 3. 2008

49/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2008. Ukládá starostovi předložit rozpočet ZM ke schválení. Termín: 20. 2. 2008

50/2008 PROJEDNALA žádost p. Jiřiny Lipenské týkající se prodloužení nájmu nebytového prostoru v čp. 561 v majetku města a s žádostí souhlasí. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu pěti let. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

51/2008 PROJEDNALA žádost manželů Šerhaklových o pronájem části pozemku p.č. 91/4 v k.ú. Hejnice o výměře 300 m2 ve vlastnictví města Hejnice a s žádostí souhlasí . Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 3. 3. 2008

52/2008 PROJEDNALA nabídky jednotlivých zájemců o pronájem plochy při konání městské pouti v termínu 5. a 6. 7. 2008 a jako vítěze poptávkového řízení vybrala p. Janečka, jehož nabídka byla nejvyšší. Ukládá tajemníkovi zájemce informovat. Termín: 3. 3. 2008

53/2008 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 1/2008 ve výši 20 000,- Kč týkající se odvodu do státního rozpočtu jako povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. 3. 2008

54/2008 PROJEDNALA žádost o sponzorský dar sportovního klubu SK Bílý Potok o.s. a žádost zamítla s tím, že město Hejnice podporuje pouze organizovanou činnost mládeže města. V případě, že SK Bílý Potok o.s. prokáže faktickou účast dětí z Hejnic v jejich o.s., lze o sponzorské podpoře dále jednat. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 3. 3. 2008

55/2008 PROJEDNALA žádost Odborné rady pro historii a muzejnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresního výboru v Liberci, týkající se podpory oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ferdinandov. S ohledem na to, že uvedené sdružení se stalo součástí SDH Hejnice a samostatně fakticky neexistuje, podpoří rada města tyto oslavy pouze za předpokladu, že je bude pořádat nástupnická organizace, t.j. SDH Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 3. 3. 2008

56/2008 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou od 10.7.do 13.7.2008 v Hejnicích a schválila částku 3.000,-Kč. Dále souhlasí s písemným doporučením této akce Česko-německému fondu budoucnosti. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 3. 3. 2008

57/2008 PROJEDNALA žádost knihovnice městské knihovny Hejnice o povolení akcí v rámci „ BMI - březen měsíc internetu“ pořádaných knihovnou a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 3. 3. 2008

58/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí finanční vypořádání za rok 2007 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá starostovi předložit finanční vypořádání ZM ke schválení. Termín: 20. 2. 2008