21.jednání

USNESENÍ

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18.12. 2006
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

263/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 250, 254, 261, 224, 262, 252, 258, 97, 249, 253, 255, 256, 257, 259, 260/2006.

264/2006 SCHVÁLILA pronájem nebytových prostor v čp. 387 mateřskému centru Mateřídouška za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč za 1 rok. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu.

265/2006 PROJEDNALA žádost Marie a Jaroslava Dygrýnových o směnu pozemku a rozhodnutí odložila na příští jednání rady.

266/2006 PROJEDNALA žádost p. Václava Michela o prodej části pozemku p.č. 793/19. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a seznámit s dalším postupem. Termín: 31.12.2006

267/2006 PROJEDNALA návrh smlouvy firmy A.S.A. na svoz domovního odpadu pro rok 2007a ukládá starostovi předložit smlouvu ke schválení ZM dne 20.12.2006. Termín: 20.12.2006

268/2006 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice o poskytnutí investičního příspěvku v částce 0,5 mil. Kč na zakoupení zásahového vozidla a rozhodla předložit žádost ZM. Ukládá starostovi žádost předložit. Termín: 20.12.2006

269/2006 SCHVÁLILA na základě výsledků provedeného výběrového řízení přijetí vítěze pana Michala Berky na místo mistra střediska služeb MěÚ s nástupem zaměstnání dne 2. ledna 2007. Ukládá tajemníkovi MěÚ uzavřít s přijatým pracovní smlouvu a zpracovat opravu pracovního řádu a vnitřního mzdového předpisu MěÚ. Termín: 31.12.2006

270/2006 PROJEDNALA A SCHVÁLILA s účinností od 1.1.2007 navýšení zkráceného pracovního úvazku na místě referenta stavebního úřadu na plný úvazek 40 hodin týdně. Ukládá tajemníkovi uzavřít na změnu dodatek pracovní smlouvy. Termín: 31.12.2006

271/2006 SCHVÁLILA po předchozím projednání uzavření objektu městského úřadu ve dnech 27. - 29.12.2006 z důvodu nařízeného čerpání dovolené pracovníků. Ukládá tajemníkovi neodkladně informovat veřejnost.

272/2006 PROJEDNALA žádost MUDr. Raise o prodloužení nájmu nebytových prostor v domě čp. 601 pro ordinaci praktického lékaře a schválila prodloužení smlouvy o dobu 5 let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 31.12.2006

273/2006 PROJEDNALA žádost MUDr. Slámy o prodloužení nájmu nebytových prostor v domě čp. 601 pro ordinaci praktického lékaře a schválila prodloužení smlouvy o dobu 5 let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 31.12.2006

274/2006 RM se seznámila s návrhem na umístění větrné elektrárny. Návrh odmítla a ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.12.2006

275/2006 PROJEDNALA žádost p. Boženy Kimové o byt a konstatuje, že město nemá v současné době žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 31.12.2006

276/2006 PROJEDNALA žádost p. Michala Macka o byt a konstatuje, že město nemá v současné době žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.12.2006

277/2006 RM se seznámila s odvoláním MC Mateřídouška proti výpovědi z nájmu nebytových prostor a odvolání zamítla.

278/2006 PROJEDNALA žádost obyvatelů uličky u Schejbalových ohledně zprovoznění pozemku p.č. 158/2 a ukládá místostarostovi ve věci dále jednat a na příštím jednání radu informovat.

279/2006 RM se seznámila s neinvestičními výdaji na žáky ZŠ a ukládá starostovi předložit materiál ZM dne 20.12.2006.

280/2006 SCHVÁLILA pronájem garáží v čp. 5a přiděluje parkovací stání pro:
- manž. Karlíkovi, Hejnice 538
- p. Ondřej Filo, Hejnice 537
- p. František Šerhakl, Hejnice 535
- p. Walter Neumann, Hejnice 55
- p. Marie Němcová, Hejnice 5
- p. Jitka Pospíšilová, Hejnice 5
- p. Lukáš Matura, Hejnice 5
- pp. František Dama a Božena Jandová, Hejnice 5
- p. Pavel Zedník, Hejnice 5

Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.12.2006

281/2006 ROZHODLA ustanovit kulturní komisi. Jmenuje předsedou komise p. Mgr. Kryštofa Špidlu.