18.jednání

USNESENÍ

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 6.11. 2006
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

222/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219,221, 158/2006.
PRODLUŽUJE termín usnesení č. 216 a 220/2006 do 13.11.2006.

223/2006 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek ankety nájemníků DPS o setrvání MC Mateřídouška v objektu DPS. Výsledek ankety: ano : 9 ne: 26.
Ukládá tajemníkovi pozvat zástupce MC k jednání se starostou města. Termín: 13.11.2006

224/2006 PROJEDNALA a PŘIJALA návrh nájemní smlouvy na garáže v čp. 5. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu garážových míst. Rada města stanoví cenu 500,- Kč za jedno stání na jeden měsíc. Ukládá vedoucímu střediska služeb zajistit vyznačení garážových stání, zpracování nájemní smlouvy a zpracování provozního řádu. Termín: 30.11.2006

225/2006 PROJEDNALA žádost p. Lesákové o pronájem nebytových prostor v domě čp. 598 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 13.11.2006

226/2006 PROJEDNALA žádost Sportovního klubu Bikefreaks Hejnice o pronájem pozemku p.č. 765/1 pro sportovní činnost pro děti a mládež na vybudování bikeparku a žádost odkládá do příští rady. Ukládá tajemníkovi pozvat zástupce Bikefreaks Hejnice na jednání ke starostovi města. Termín: 13.11.2006

227/2006 JMENUJE komisi pro zjišťování průběhu hranic, za MÚ p. Petr Švorc, pracovník SÚ a za město Hejnice p. Jaroslav Demčák, místostarosta.

228/2006 PROJEDNALA smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti od Krajského úřadu a doporučuje ZM ke schválení. Ukládá starostovi předložit návrh smlouvy ZM dne 15.11.2006.

229/2006 PROJEDNALA rozpočtové opatření č. 13/2006 na částku 168.600,- Kč pro ZŠ Hejnice. Ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení ZM.

230/2006 PROJEDNALA žádost o poskytnutí dotace sl. Jolany Němcové a rozhodnutí rada odložila na příští jednání.

231/2006 PROJEDNALA žádost p. Kašíka z restaurace Ořešník o uskladnění stolů na zimní období a žádost schválila za podmínek obvyklých. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele s tím, ať se obrátí na služby. Termín: 13.11.2006

232/2006 PŘIDĚLUJE přístřeší v objektu čp. 274 na Ferdinandově p. Jarmile Krejčové. Ukládá p. Štěpánové sepsat smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 13.11.2006

233/2006 PROJEDNALA žádost sl. Juklíčkové o přidělení bytu v čp. 5 a tato žádost bude zařazena mezi ostatní uchazeče o byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku.

234/2006 UKLÁDÁ starostovi předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu s vítězem výběrového řízení na výstavbu 15 bytových jednotek v čp. 5.