17.jednání

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16.10. 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

210/2006 195, 196, 200, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/2006. PRODLUŽUJE termín usn.č. 95/2006 do 31. 12.2006 a usn.č. 158/2006 do 20. 11. 2006.

211/2006 PROJEDNALA stížnost obyvatelů DPS na MC Mateřídouška a rozhodla provést anketu o setrvání další činnosti MC Mateřídouška v DPS. Pověřuje p. tajemníka k zajištění ankety. Termín: 31. 10. 2006

212/2006 PROJEDNALA návrh nájemní smlouvy na garáže a vzhledem k blížícím se volbám, rozhodnutí přenechá nové radě města včetně stanovení ceny.

213/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti1 + 1 v čp. 598 - byt přidělen sl. Aleně Šrekové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku.Termín: 31. 10. 2006

214/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti1 + 1 v čp. 601- byt přidělen manželům Mackovým, Hejnice 175. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31. 10. 2006

215/2006 PROJEDNALA žádost manželů Bartoníčkových o snížení nájemného za byt o 500,- měsíčně, rok zpětně a odsouhlasila postup vedoucího střediska služeb. Ukládá tajemníkovi tento dopis střediska služeb nájemníkům odeslat. Snížení nájemného zamítla.

216/2006 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Bartoše ohledně odkanalizování parkoviště u koupaliště a ukládá starostovi oslovit pověřený úřad Frýdlant k řešení uvolnění stávající vodoteče. Termín: 31. 10. 2006

217/2006 PROJEDNALA stížnosti a dopisy p. Schejbala, sousedů p. Schejbala a p. Rakoušové ohledně výpovědi nájmu pozemku a trvá na svém rozhodnutí. Ukládá tajemníkovi jmenovaným odpovědět. Termín: 31. 10. 2006

218/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost ředitele školy o navýšení rozpočtu. Protože částka přesahuje 20 tisíc Kč, žádost podstupuje ke schválení ZM města.

219/2006 PROJEDNALA žádost p. Ireny Davidové a p. Bohumila Lišky o odprodej stavebního pozemku a ukládá tajemníkovi uvědomit jmenované, že v současné době nejsou ještě pozemky k prodeji. Termín: 31. 10. 2006

220/2006 PROJEDNALA žádost PF o vyjádření k převodu pozemku p.č. 1316 - cesta. Ukládá starostovi ve věci jednat, aby pozemek přešel do vlastnictví města Hejnic. Termín: 31. 10. 2006

221/2006 VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu nebytových prostor p. Fajakové ke dni 31. 10. 2006 a ukládá tajemníkovi tento prostor zveřejnit na úřední desce k dalšímu pronájmu. Termín: 31. 10. 2006