3.jednání

U S N E S E N Í

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 4. 2. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

30/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 14, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29/2008.

31/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o hlavních úkolech z pohledu MH a SBH.

32/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2007 a ukládá starostovi předložit ZM dne 20. 2. 2008 ke schválení.

33/2008 PROJEDNALA a schválila zprávu kulturní komise o organizačním zajištění poutě v roce 2008.

34/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost sdružení Lungta týkající se připojení města Hejnice k celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“ konané dne 10. března 2008. S žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vlajku Tibetu zajistit. Termín: 18. 2. 2008

35/2008 PROJEDNALA stížnost obyvatelů DPS na špatný signál TV Nova na společnou anténu a vyhodnotila stížnost jako oprávněnou. Ukládá vedoucímu SBH problém řešit a navrhnout RM způsob řešení problému. Termín: 18. 2. 2008

36/2008 PROJEDNALA žádost sl. Boženy Ivančicové, týkající se přidělení bytu v čp. 495 v Hejnicích po panu Bulíčkovi a žádost odložila s tím, že uvedený byt p. Bulíček stále užívá a zatím ho městu nepředal. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 18. 2. 2008

37/2008 PROJEDNALA žádost Pavla a Věry Humlových, týkající se prodeje pozemku p.č. 1004/5 v k.ú. Hejnice a žádost odložila s tím, že nejprve musí dojít k vyjasnění vlastnických vztahů v této lokalitě a teprve pak bude možné tento pozemek ve vlastnictví města odprodat. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 18. 2. 2008

38/2008 PROJEDNALA a schválila zpracovaný povodňový plán územního obvodu města Hejnice.

39/2008 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o schválení inv. akce na nákup nového vozidla a rozhodla žádost postoupit ZM k projednání.

40/2008 PROJEDNALA žádost paní Ludmily Ďuďové o přidělení bytu a konstatuje, že město Hejnice nemá v současné době žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 18. 2. 2008

41/2008 PROJEDNALA a zamítla návrh Českých drah na bezúplatný pronájem budovy ČD v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi navrhovateli odpovědět. Termín: 18. 2. 2008