5.jednání

12.3.2007

USNESENÍ

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. 3. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

57/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:

39, 40, 42, 44, 45, 52, 17, 13, 12, 16, 15, 18, 28, 30, 41, 48, 54, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56/2007.
Prodlužuje termín usn.č. 19/2007 do 30. dubna 2007. Prodlužuje termín usn.č. 55/2007 do 19.března 2007.

58/2007 VZALA NA VĚDOMÍ vyhodnocení jednání ZM.

59/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v objektu čp. 533 p. Michalu Mackovi s rodinou na dobu určitou a to na dobu půl roku. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Ukládá tajemníkovi uvědomit ostatní žadatele. Termín: 19.3.2007

60/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 387 rodině Lányiových na dobu určitou a to na dobu půl roku. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

61/2007 PROJEDNALA žádost p. Jana Mráze, bytem Oldřichov v Hájích o přidělení bytu v domě čp. 274 na Ferdinandově a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

62/2007 PROJEDNALA žádost p. Milana Machana, bytem Bílý Potok čp. 390 o koupi domu čp. 274 na Ferdinandově z majetku města a žádost doporučí ke schválení ZM. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi návrh předložit ke schválení ZM dne 25. dubna 2007. Termín: zveřejnění: 19. 3. 2007, předložení: 25. 4. 2007

63/2007 PROJEDNALA žádost p. Miroslava Machana, bytem Hejnice 598 o povolení pronajmutí bytu p. Milanu Machanovi a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

64/2007 PROJEDNALA nabídku Obce Wojcieszów na spolupráci a tuto zamítla a to z důvodu spolupráce s jinou obcí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

65/2007 PROJEDNALA návrh ZŠ na uzavření MŠ o letních prázdninách. S návrhem nesouhlasí a vrací žádost ZŠ ke zpracování nového návrhu.

66/2007 PROJEDNALA žádost p. Evy Machkové, Klubu přátel hudby při MCDO Hejnice o sponzorský dar na pořádání koncertů v Bazilice a schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč.Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

67/2007 PROJEDNALA žádost Českého varhanního festivalu o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na pořádání 1. ročníku festivalu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19. 3. 2007

68/2007 PROJEDNALA připomínky p. Pecháčkové, které se týkaly pozemních komunikací na území města. Ukládá středisku služeb se uvedeným problémem zabývat. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 19. 3. 2007

69/2007 PROJEDNALA návrh p. Mgr. Kašpara na zbourání garáže za domem čp. 495 a návrh schválila. Ukládá středisku služeb toto realizovat. Termín: 30. 4. 2007

70/2007 SCHVÁLILA vyplacení částky ošatného na rok 2007 starostovi a matrikářce. Ukládá tajemníkovi vyplacení zajistit.

71/2007 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek ankety provedené v obytných domech města ohledně úklidu společných prostor.