2. jednání dne 25.4.2007

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 25.4.2007 od 18.00 hodin v sále restaurace „U CIMPLA“ ve Ferdinandově

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

15/2007 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 78/2006, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 a 14/2007
ponechává ve sledování usnesení číslo: 15, 35 a 72/2006, 5, 6, 7, 8 a 9/2007

16/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku Města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2006.

17/2007 PROJEDNALO závěrečný účet za rok 2006, jehož nedílnou součástí byla zpráva o provedeném přezkumu hospodaření za období roku 2006 zajištěná dle zákona číslo 420/2004 Sb. Zastupitelstvo města dle ustanovení § 17 odst. 7 zákona číslo 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas „s celoročním hospodařením - s výhradami“ a přijímá tato opatření:
- k zabezpečení rozpočtových opatření bude přijato usnesení, kterým zastupitelstvo pověří radu města ke schvalování příslušných rozpočtových opatření ve kvantitativním vyjádření
- doložení aktuálního podkladu k dlouhodobému finančnímu majetku výpisem střediska cenných papírů odpadá z důvodu převedení dotčených akcií ČSAD Liberec a.s. ze zaknihované podoby na podobu listinnou, která je dokladována vydanou hromadnou listinou. Ukládá starostovi realizovat přijatá opatření.

18/2007 POVĚŘUJE radu města schvalováním rozpočtových opatření týkajících se příjmů a výdajů rozpočtu, vzešlých z účelových dotací z rozpočtu kraje a kapitol státního rozpočtu odsouhlasených zastupitelstvem.

19/2007 BERE NA VĚDOMÍ zhodnocení průběhu zimní údržby města a provedení úklidu města po zimním období.

20/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

21/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

22/2007 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 3/2002, Řád veřejného pohřebiště. Ukládá tajemníkovi vyhlášku vyhlásit na úřední desce MěÚ.

23/2007 BERE NA VĚDOMÍ
-
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
- zprávu o činnosti SDH za rok 2006

24/2007 SCHVALUJE prodej části pozemku p. č. 187/5 o výměře 292 m2, oddělené od kmenového pozemku p. č. 187/1 v k.ú. Hejnice, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

25/2007 SCHVALUJE prodej nemovitosti v Hejnicích Ferdinandově, obytného domu čp. 274, stavebního pozemku p.č. 391 o výměře 154 m2 a pozemku zahrady p.č. 962 o výměře 172 m2 v k.ú. Hejnice, panu XY, za cenu 100.000,- Kč. Ukládá starostovi projednat a uzavřít návrh smlouvy o převodu nemovitosti po jejím předložení kupující stranou.

26/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice o uvolnění částky ve výši 154.335,- Kč z rezervního fondu školy potřebné k zajištění financování pořízení a instalace elektronického objednacího a výdejního systému do školní jídelny.Ukládá tajemníkovi uvědomit ředitele příspěvkové organizace.

27/2007 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr Města Hejnice zúčastnit se společného projektu Sdružení obcí Libereckého kraje „Osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje“ na základě partnerské smlouvy. Účast města na projektu zastupitelstvo podmiňuje udělením grantu účelově určeného pro realizaci tohoto společného projektu.Ukládá starostovi uzavřít partnerskou smlouvu. Ukládá místostarostovi zajistit realizaci projektu.

28/2007 PŘIJALO interpelaci člena zastupitelstva pana XY. Ukládá starostovi na interpelaci písemně odpovědět.