3. jednání


- M ě s t o H e j n i c e –

 

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice ze dne 20. 06. 2018 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnicích

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

49/2018  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  40, 41, 43, 45/2018

- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2016,  65/2017,

22, 48/2018

 

50/2018 BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě. 

51/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2018 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 77.560.289,40 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 67.905.368,80 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.654.920,60 Kč bude použit na investiční akce v dalších letech.

52/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

53/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2017, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, přebytek ve výši 7.744.564,70 Kč, bude použit na investiční akce v letech budoucích. VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

54/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2017. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

55/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

56/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

57/2018  PROJEDNALO A STANOVUJE počet členů zastupitelstva města pro funkční období 2018 – 2022 na 15.

58/2018 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu plánu oprav a investic na rok 2018, tak jak je uvedeno v dokumentu vedeném pod čj. MUHEJ-1299/2018/KK.

59/2018  PROJEDNALO účetní závěrku SO SMRK za rok 2017 a uzavírá závěrečný účet za rok 2017, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a nemá výhrady.

60/2018  PROJEDNALO A SCHVALUJE realizaci níže uvedených návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

1 -  č. 8 - Kontejnerové stání k čp. 5

2 - č. 6 - Cvičební stroje do parčíku k Dělnickému domu

 

Jaroslav Demčák Jiří Horák

starosta místostarosta