9. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 02.05.2018 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

95/2018 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 106, 224/2017,   13, 54, 57, 58, 78, 90/2018  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 35, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94/2018

96/2018 VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Komise pro cestovní ruch o její činnosti.

97/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

98/2018 ROZHODLA o vypovězení nájmu prostoru sloužícímu k podnikání na základě smlouvy č. 10/2018, z důvodu špatné platební morálky nájemce. Ukládá starostovi nájemní smlouvu ukončit výpovědí.

99/2018 ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci zubního lékaře v čp. 445 Nádražní,463 62 Hejnice, na pozemku p. č. st. 560 v k. ú. Hejnice od 1. června 2018. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

100/2018 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 3511/2 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

101/2018 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, 463 62 Hejnice na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2019 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

102/2018 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď z nájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, 463 62 Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce a finanční odbor.

103/2018 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 793/14 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

104/2018 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 3521 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

105/2018 PROJEDNALA  A VZALA NA VĚDOMÍ stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky ke schválení ZM.

 


Jaroslav Demčák                                                                                                                                                                         Jiří Horák

starosta                                                                                                                                                                              místostarosta