18. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 18. jednání Rady města Hejnice konaného dne 23.10.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.205/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:106, 147, 195/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 204/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 203/2017

206/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty hodnotící rekreační a turistickou sezónu 2017.

207/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

208/2017 PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu a k přijetí do domácnosti přítelkyně a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 06.11.2017

209/2017 PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 5.846 Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 02.01.2018 do 30.06.2018. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 06.11.2017

210/2017 PROJEDNALA a zamítla žádost týkající se odkupu pozemku 813/50 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 06.11.2017

211/2017 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 01.11.2017 do 30.04.2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 06.11.2017

212/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí výroční zprávy mateřských škol v Hejnicích.

213/2017 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Slavnostního vyhlášení výsledků superpoháru 2017 a rozhodla se žádost podpořit částkou 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.Termín: 06.11.2017

214/2017 PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DM CČSH, Máchova 650, Frýdlant týkající se poskytnutí finanční dotace na chod zařízení a rozhodla se žádost opakovaně projednat po schválení rozpočtu města na počátku roku 2018. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 06.11.2017

215/2017 PROJEDNALA žádost Domova Raspenava, příspěvkové organizace, Fučíkova 432, Raspenava týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci provozu sociální služby pro klienty Hejnic pro rok 2018 a rozhodla se žádost opakovaně projednat po schválení rozpočtu města na počátku roku 2018. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 06.11.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta