9. jednání

Město Hejnice

U S N  E S E N Í

z 9. jednání rady města Hejnice konané dne 03.05.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

__________________________________________________________________________

88/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 62, 79, 80, 85/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 58, 64, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87/2017

89/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezóny 2017.

90/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly odstranění zjištěných nedostatků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice.

91/2017 PROJEDNALA žádost zástupkyně ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace týkající se podpory účasti žáků na exkurzi do Pevnosti Terezín a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

92/2017 PROJEDNALA žádost Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., ul. Horská 1219, Liberec o finanční příspěvek na provozování hospicové péče pro rok 2017. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání zastupitelstvu města a ruší usnesení RM č. 80/2017.

93/2017 PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DMCČSH Frýdlant, týkající se podpory chodu jejich zařízení na úhradu nákladů spojených s péčí o občany Hejnic a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 10.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

94/2017 PROJEDNALA žádost Centra sociálních služeb Jablonce nad Nisou, p. o., týkající se podpory poskytování odlehčovací služby jejich klientům a rozhodla se žádosti nevyhovět z důvodu péče o cizí občanku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

95/2017 PROJEDNALAžádost týkající se zapůjčení velkokapacitního stanu a 4 kusů pivních setů na svatbu 20. května a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

96/2017 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení nájemní smlouvy k bytu v čp. 5 Jizerská ulice a s žádostí souhlasí se zkušební dobou 6 měsíců. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

97/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení pronájmu pozemku p.č. 573/16 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor.

98/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. 16 v čp. 5, Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta