2. jednání

- M ě s t o     H e j n i c e –

USNESENÍ

z  2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 26. 04. 2017 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

29/2017 SCHVALUJE výši odměny v souladu s usnesením ZM č. 105/2016 pro nového člena ZM Ing. Michaelu Štainbruchovou. Ukládá tajemníkovi zajistit vyplácení odměny od 01. 05. 2017.

30/2017 PROJEDNALO kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 7 – 22, 23, 25, 26/ 2017 PROJEDNALO kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 75/2016 24, 27/2017

31/2017 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

32/2017 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 2/2017 schválené Radou města usnesením č. 58/2017 dne 20. 3. 2017. Celková výše příjmů po úpravě je 64.440.100,00 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 64.670.221,55 Kč, rozdíl ve výši 230.121,55 Kč je hrazen ze zůstatku účtu.

33/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 67.151.486,80 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 66.884.221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 267.265,25 Kč bude zůstatkem účtu.

34/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

35/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

36/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 1171/2 v k. ú.  Hejnice o výměře 5.214 m2, za celkovou cenu 110.000,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

37/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 1349 v k. ú.  Hejnice o celkové výměře 184 m2, za cenu 36,- Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

38/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE Plán odpadového hospodářství města Hejnice.

39/2017 PROJEDNALO a SCHVALUJE realizaci níže uvedených návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

1. Prolézačky – Lesácké bytovky 

2. Odpočinkové zóny

3. Zmapování vycházkových tras 

4. Turistické odpočívadlo

Ukládá starostovi zajistit realizaci schválených návrhů.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta