8. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. jednání rady města Hejnice konaného dne 19.04.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.76/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 58, 62, 64, 72/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75/2017

77/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

78/2017

RM PROJEDNALA a schválila nadační příspěvek Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizace od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, ul. Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3 ve výši 5.000,- Kč, který je určen pro účely realizace projektu „Po stopách mloka skvrnitého“. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 03.05.2017

79/2017 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 26.04.2017

80/2017 PROJEDNALA žádost obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy Liberec, týkající se poskytnutí finanční dotace na provoz hospicové péče v roce 2017 a ponechává systém financování z rozhodnutí ZM č. 150/2015 ze dne 23.09.2015 v podobě přímých plateb za konkrétní obyvatele Hejnic. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.  Termín: 03.05.2017

81/2017 PROJEDNALA žádosttýkající se koupě části pozemku p. č. 1339/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 03.05.2017

82/2017 PROJEDNALAžádost Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje Hejnice týkající se zapůjčení pivních setů na akci Den Země a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 03.05.2017

83/2017 PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se podpory akce „Pálení vatry - čarodějnice“ konané 29. dubna 2017 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 03.05.2017

84/2017 PROJEDNALA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace týkající se podpory účasti dětí z MŠ 2 na celostátním kole Mateřinky 2017 v Nymburce a rozhodla se žádosti vyhovět do částky 7.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 03.05.2017

85/2017 PROJEDNALAžádost týkající se vyřešení a zřízení přístupové cesty k nemovitosti žadatelky na Ferdinandově. Ukládá starostovi ve věci jednat s majitelem sousedního pozemku. T: 03.05.2017

86/2017 PROJEDNALA a BERE na vědomí rezignaci člena zastupitelstva města a ukládá tajemníkovi vyhotovit osvědčení náhradníkovi z kandidátní listiny téže volební strany o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a toto osvědčení předat. Termín: 26.04.2017

87/2017 PROJEDNALAa vzala na vědomí stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky ke schválení ZM. Termín: 26.04.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta