6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města Hejnice konaného dne 20.03.2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.56/2017 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

50, 51, 52, 53, 54, 55/2017

57/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE pravidla pro odměňování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO. Termín: 03.04.2017

58/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 64 440 100,- Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64 670 221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 230 121,55 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Ukládá starostovi seznámit zastupitelstvo města s rozpočtovým opatřením.Termín: 03.04.2017

59/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, čp. 168, ulice P. Bezruče Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Termín: 03.04.2017

60/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 531, Sídliště Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Termín: 03.04.2017

61/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+KK, v čp. 5, ulice P. Bezruče Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. T: 03.04.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák místostarosta