2. jednání

-Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2.  jednání Rady města Hejnice konaného dne 23. 1. 2017 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.9/2017 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016 a 5/2017 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 2, 3, 4, 6, 8/2017

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 7/2017

10/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2016.

11/2017 PROJEDNALAa rozhodla o zveřejnění záměru města prodat pozemky p. č. 905/33 a, b, c v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 6.2.2017

12/2017 PROJEDNALAa rozhodla o zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 1171/2 v  k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 6.2.2017

13/2017 PROJEDNALAžádost týkající se umožnění prodloužení nájemní smlouvy na městský byt na základě předložených dokladů a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 6.2.2017

14/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby „Mateřská škola Hejnice – zpracování projektové dokumentace“, kterým se stala firma DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec, s nejnižší nabídkovou cenou 1.475.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 6.2.2017

15/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu u autokempu - Hejnice“, kterým se stala firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, s nejnižší nabídkovou cenou 4.635.017,13 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 6.2.2017

16/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby „Zateplení panelového domu Sídliště čp. 531/1, 531/2, 531/3 v Hejnicích – zlepšení tepelně-technických vlastností“, kterým se stala firma Pozemní stavitelství s. r. o., Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec, s nejnižší nabídkovou cenou 3.433.233,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 6.2.2017

17/2017 PROJEDNALA žádost společnosti Hoši v koši týkající se podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích – Cimrmanova žárovka 2017 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  3.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 6.2.2017

18/2017 PROJEDNALAa schválila Plán kontrolní činnosti na rok 2017 předložený finančním odborem.

19/2017 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu komise pro cestovní ruch o prezentaci města a MCDO na veletrhu GO-REGIONTOUR 2017.

20/2017 PROJEDNALAa vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2016. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit. Termín: 6.2.2017

21/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 387, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 6.2.2017

22/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 6.2.2017

23/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 6.2.2017

24/2017 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1,v čp. 532, Sídliště Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 6.2.2017

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta