2. jednání dne 24.1.2005

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města, konaného dne 24. 1. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

10/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2005.

11/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Plán práce komise životního prostředí
2/ Úkoly MH a SBH pro rok 2005
3/ Informaci o zajištění přestupkové agendy

12/2005 SCHVÁLILA p. Vlastu Vaníčkovou do funkce kronikáře od 1. ledna 2005. Ukládá tajemníkovi uzavřít se jmenovanou dohodu o pracovní činnosti. Termín: 7.2.2005

13/2005 SCHVÁLILA žádost sl. Jany Mesznerové o povolení prodloužení dočasného pronájmu bytu v čp. 515 o 1 rok, tj. do 31. prosince 2005. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 7.2.2005

14/2005 PROJEDNALA žádost p. Rydvana o odkoupení části pozemku a ukládá tajemníkovi pozvat jmenovaného na jednání ke starostovi.Termín: 7.2.2005

15/2005 VZALA NA VĚDOMÍ dopis náměstka min. školství ing. Hrdého o ukončení státem hrazeného zajištění provozu technologie internetu. Ukládá starostovi projednat s vedením školy možnost pokrytí dotací. Termín: 7.2.2005

16/2005 UKLÁDÁ starostovi projednat s vedením školy výši platového zařazení ředitele a předložit radě na příštím zasedání.

17/2005 SCHVÁLILA jednání rady města dne 7.2. 2005 od 16.30 hodin.