17. jednání dne 18.10.2004

Usnesení

ze 17. jednání rady města konaného dne 18.10.2004
v 15:45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

183/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 178, 179, 177, 180, 181, 182/2004 PRODLUŽUJE termín usn.č. 164 do 1.11.2004.

184/2004 SCHVÁLILA vyplacení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ Hejnice p. Mgr. Milanu Hubáčkovi. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ uvědomit. Termín: 1.11.2004

185/2004 PROJEDNALA žádost Policejního sportovního klubu, oddílu ledního hokeje o sponzorský příspěvek na jejich činnost a žádost

zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 1.11.2004

186/2004 SCHVÁLILA ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 376 p. Antonína Cvrčka ke dni 31.10.2004. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 1.11.2004

187/2004 PROJEDNALA žádost o pronájem nebytových prostor v domě čp. 376 a ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města prostor pronajmout. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku včetně sdělení ceny nájemného. Termín: 1.11.2004

188/2004 UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit pronájem nebytových prostor v objektu čp. 598.