16. jednání dne 4.10.2004

USNESENÍ

ze 16. jednání rady města konaného dne 4.10.2004
v 15:45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

178/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 173, 175, 176/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 164 do 18.10.2004.

179/2004 VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Vyhodnocení turistické a rekreační sezony 2004
2/ Informace o plnění místních daní a poplatků
3/ Postup investičních akcí
4/ Nezaměstnanost ve městě

180/2004 PROJEDNALA žádost sl. Lenky Zavadilové o schválení pronájmu bytu čp. 2 v domě čp. 601 sl. Věře Novákové na dobu půl roku a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku.Termín: 18.10.2004

181/2004 PROJEDNALA žádost o odkoupení pozemku p.č. 119/1, části o výměře 1023 m2. Souhlasí se záměrem pozemek odprodat. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města na úředních deskách a zajistit zaměření pozemku. Termín: 18.10.2004 Ukládá starostovi prodej předložit ke schválení ZM. Termín: 15.12.2004 Ukládá komisi životního prostředí stanovit návrh ceny pozemku. Termín: 15.12.2004

182/2004 PROJEDNALA A PŘIJALA návrh na uzavření MěÚ z důvodů nařízeného čerpání dovolené v pátek dne 29.10 a 31.12.2004. Ukládá tajemníkovi o změně včas informovat veřejnost.