8. jednání dne 19.4.2004

USNESENÍ

z 8. jednání rady města, konaného dne 19.4.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

74/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 66,68,69,70,72,73/2004. PRODLUŽUJE termín usnesení č. 71/04 do 3.5.2004.

75/2004 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ informaci starosty o investičních akcích
2/ informaci o zajištění turistické a rekreační sezony
3/ informaci o volbách do EU

76/2004 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost manž. Chudobových na SÚ a ukládá tajemníkovi stížnost prošetřit a informovat radu na příštím jednání. Termín: 3.5.2004

77/2004 VZALA NA VĚDOMÍ návrh změny plateb za svoz komunálního odpadu ze čtvrtletní na pololetní, se změnou souhlasí a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín: 30.4.2004

78/2004 PROJEDNALA žádost KDU- ČSL na blokaci náměstí na předvolební mítink. Termín blokace je radě nejasný, nelze připustit uzavření veřejné komunikace, proto ukládá tajemníkovi vyzvat je o bližší určení místa. Termín: 3.5.2004

79/2004 PROJEDNALA žádost manž. Cifrových o koupi pozemkup.č. 1105/1 k 1. 4. 2005. Ukládá starostovi předložit žádost ZM s návrhem rady na cenu 60,- Kč za l m2. Termín: 31.12.2004

80/2004 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o pronájem další místnosti v budově DPS a s pronájmem souhlasí za předpokladu souhlasu klubu důchodců. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 3.5.2004

81/2004 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení pálení vatry dne 30.4.2004 do 0.02 hodin v prostoru kempu a s akcí souhlasí. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 30.4.2004

82/2004 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o sponzorský příspěvek na akci pálení vatry - nákup uzenin a cukrovinek. UKLÁDÁ starostovi ve věci dále jednat. Termín: 30.4.2004

83/2004 PROJEDNALA žádost sl. Lenky Hubáčkové o povolení pronájmu bytu v čp. 495 p. Vlastimilu Peškovi na dobu 1 roku z důvodu zaměstnání mimo bydliště a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 3.5.2004